รอบ Portfolio ช่วงที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา

สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครเข้าเรียน รอบ Portfolio ช่วงที่ 2 จำนวน 10 คน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มี GPAX 2.50 ขึ้นไป   ยื่นสมัครด้วย portfolio เรียนที่ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://admission.su.ac.th/

การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การลงทะเบียนน้อยกว่า/มากกว่าเกณฑ์ การแก้ค่า I และการเข้าศึกษาวิชาเอกและวิชาโท

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน การเปลี่ยน ย้ายกลุ่มการเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ และการเข้าศึกษาวิชาเอกและวิชาโท การชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าเพิ่ม – ถอนรายวิชา การแก้ค่า I ตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ ทั้งนี้ให้นักศึกษา ดำเนินการยื่นเรื่องและดำเนินการในระบบ REG ด้วยตนเอง ให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 (ก่อนเวลา 16.30 น.) ** หากพ้นจากวันดังกล่าวคณะฯ จะไม่มีการพิจารณาการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน เป็นกรณีพิเศษ (ตามมติที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552) **

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ครั้งที่ 3

ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ครั้งที่ 3 ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย เพลงเขมรลออองค์ เถา ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) เกณฑ์การประกวด ใบสมัครประกวดดนตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ติดต่อสอบถาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง โทรศัพท์ 089-174-0997 E-mail: topno17@hotmail.com

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร 3+1 และ 7+1 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ “แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร 3+1 และหลักสูตร 7+1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.su.ac.th/xchange3171/