อาจารย์เขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน

สาขาวิชาที่สนใจ สวัสดิการผู้สูงอายุ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ Pensaengon, Khemarin. (2015). Water Management Conflict in Peri-Urban Area: A Case Study of Lantakfa, Nakhon Chaisi, Nakhon Pathom (Master’s thesis). Chulalongkorn University, Bangkok. ผลงานทางวิชาการ Pensaengon, Khemarin. (2022, May-August). Tackling Thailand’s middle-income trap by entrepreneur society. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 22(2), 227-234. ผลงานในลักษณะอื่น เขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน, ตะวัน วรรณรัตน์, นรชิต จิรสัทธรรม. (2564, […]

อาจารย์ ดร.ศิบดี นพประเสริฐ

ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ศิบดี นพประเสริฐ. (2560). อนุรักษนิยมไทยกับนโยบายต่างประเทศ (พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2521). กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ระดับปริญญาโท ศิบดี นพประเสริฐ. (2552). การปฏิบัติของไทยต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานข้ามชาติภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน. กรุงเทพฯ : วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาที่สนใจ นโยบายต่างประเทศไทย ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ไทยคดีศึกษา แฟชั่นกับการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ จุลสาร ศิบดี นพประเสริฐ และสุทธิพงษ์ วรอุไร. “ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย”. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 176-177 (สิงหาคม 2559) ศิบดี นพประเสริฐ. “การค้ามนุษย์ในไทย”. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 158 (มิถุนายน 2558) ศิบดี นพประเสริฐ. “ความมั่นคงของมนุษย์ : […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยู่คง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ มานุษยวิทยา : เพศสภาวะ (Gender) อาหาร สังคมวิทยาว่าด้วยกีฬา วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ นาตยา อยู่คง. “การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทของลูกเขยในสังคมอีสาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน นาตยา อยู่คง. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 435 259 มานุษยวิทยาว่าด้วยอาหาร.” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. (อัดสำเนา) ________. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 435 258 สังคมวิทยาว่าด้วยกีฬา.” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. (อัดสำเนา) ________. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 449 105 โลกสารสนเทศ.” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. (อัดสำเนา) บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์ นาตยา  อยู่คง. […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์

สาขาวิชาที่สนใจ เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์การพัฒนา แรงงานศึกษา บทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ตะวัน  วรรณรัตน์. “ระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบ”.  วารสารวิจัยสังคม  31, 1-2 (มกราคม – ธันวาคม 2551) : 35-55. ตะวัน วรรณรัตน์และปกรณ์ เลิศเสถียรชัย. “สร้างสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศและความเป็นมนุษย์”. วารสารวิจัยสังคม  31, 1-2 (มกราคม – ธันวาคม 2551) : 113 – 154. ตะวัน  วรรณรัตน์. “คุณค่าของการทำงาน”. ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา บรรณาธิการ. ด้วยรักเล่มที่ ๗ แนวคิดทางการเมืองและสังคม,  309 – 327. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, 2556. ตะวัน วรรณรัตน์. “การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย”. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์. (2556). ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ขบวนการและขบวนการโต้กลับ: กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2553. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ระดับปริญญาโท เอกพล เสียงดัง. (2550). ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้อยอำนาจ ในสังคมไทยตั้งแต่ปี 2531-2549. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาที่สนใจ การเมืองภาคประชาชนและขบวนการทางสังคม (โดยเฉพาะขบวนการคนจน) สื่อและการเมืองดิจิทัล ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับนักรัฐศาสตร์ ผลงานวิชาการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว โครงการบริการวิชาการ : ปี 2563 โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดทำร่วมกันระหว่างภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและเทศบาลนครนครปฐม) ปี 2564 โครงการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปี 2555-2559 (เป็นผู้ช่วยวิจัยในคณะทำงานฯ จัดทำร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ) บทความวิชาการภาษาไทย : เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์. […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม

ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา สร้อยมาศ รุ่งมณี และอัจฉรา รักยุติธรรม (แปล).ฟิลลิป เฮิร์ช และ นิโคลัส แท็ปป์ (บรรณาธิการ). เส้นทางและร่องรอย เมืองไทยกับงานของ แอนดรู เทอร์ตัน. เชียงใหม่: Silkworm Book. 2557. อัจฉรา รักยุติธรรม. “โฉนดชุมชนบนพื้นที่เมือง”.ใน พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ (บรรณาธิการ). โฉนดชุมชน: จินตภาพที่จับต้องได้. กรุงเทพฯ: กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน. 2556. อัจฉรา รักยุติธรรม (บรรณาธิการ). ผมไม่มีคำตอบ: หกสิบปี ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์กับยี่สิบปีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้านสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ. เชียงใหม่: คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ, 2551. อัจฉรา รักยุติธรรม (บรรณาธิการ). โลกาภิวัตน์ ปะทะท้องถิ่น. เชียงใหม่: โครงการสื่อสารแนวราบ. 2549. อัจฉรา รักยุติธรรม (บรรณาธิการ). เหมืองฝาย พลังชุมชนในกระแสการเปลี่ยนแปลง. […]