นายยศพัทธ์ ดิษฐคำเริง

งานวิเทศสัมพันธ์ของคณะอักษรศาสตร์ ประสานงานและดูแลด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศและหน่วยงานภายในประเทศ การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของคณะอักษรศาสตร์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเชิญวิทยากร การจัดของที่ระลึก พวงหรีด กระเช้าผลไม้ ช่อดอกไม้ การเยี่ยมชม ดูงาน กิจกรรมพิเศษ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย