ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ แซ่โง้ว

Assistant Professor

SIRIWAN SAE-NGOW, Ph.D.

siriwan_porpor@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Doctor of Literature) Modern Chinese Linguistics, Fudan University, China (.. 2560)
 • M.A. (Master of Literature) Linguistics and Applied Linguistics, East China Normal University, China (..2554)
 • ศศ.. (จีนศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (.. 2550)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

现代汉语 (ภาษาจีนปัจจุบัน)

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

 • 马宝玲.汉熟语情感隐喻对比研究[D].中国上海:华东师范大学硕士学位论文,2011.
 • 马宝玲.类型学视野下的汉语极性问系统研究[D].中国上海:复旦大学博士学位论文,2017.

ผลงานวิจัย

Proceedings

ระดับชาติ

 • สิริวรรณ แซ่โง้ว. (2561). “การเปลี่ยนแปลงหน้าที่และการสื่อความหมายของวิกตรรถกริยา[kai5] ในภาษาแต้จิ๋ว.” ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8, 524-534, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 22 มิถุนายน 2561.

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • สิริวรรณ แซ่โง้ว. “พัฒนาการของวิกตรรถกริยาและหน่วยสร้างวิกตรรถกริยาในภาษาจีน.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 40, 2 ( ตุลาคมธันวาคม 2561) : 149-176.
 • สิริวรรณ แซ่โง้ว. “การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของ e5 ในภาษาฮกเกี้ยนไต้หวัน.” Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายนธันวาคม 2561, 115-140.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ

 • 陈振宇、马宝玲、薛时蓉.从汉语角度看极性问的类型学性质——真性极性问形式与疑问语气成分的区别[J].[台湾]清华中文学报,2015(14):67-128.
 • 马宝玲.汉语疑问代词内部结构与语义维度的关系[J].中国学研究,2017(19):339-351.
 • 马宝玲.汉泰极性问系统对比分析[J].中国学研究,2018(20).

อื่นๆ

 • 马宝玲. 我的中国心[A].第六届汉语桥世界大学生中文比赛演讲文集[M].长春:东北师范大学出版社,2007:157-158.
 • 马宝玲.一段对中国的情话[N].华东师范大学校报,2010-11-30(1469).