อาจารย์ พ.อ.อ. ดร. สมคิด ภูมิโคกรักษ์

Instructor

SOMKID PHUMKOKRUX, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณธิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2552)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2535)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2530)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา การสำรวจทำแผนที่
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วิทยานิพนธ์

 • สมคิด ภูมิโคกรักษ์. “การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมหลักที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • สมคิด ภูมิโคกรักษ์. “การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกรุงเทพมหานคร“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรุงเทพมหานคร ประจำปี .. 2554.
 • ________. “การประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดนครปฐม“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี .. 2554.
 • ________. การพัฒนารูปแบบทางการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (ทุนวิจัยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปี 2551).
 • ________. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียน. (ทุนวิจัยจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยปี 2551)
 • ________. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน. (ทุนวิจัยจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยปี 2551)
 • สมคิด ภูมิโคกรักษ์ และยรรยงค์ อินทร์ม่วง. การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. มหาสารคาม : กองพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

 • สมคิด ภูมิโคกรักษ์. “วิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมหลักที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานคร.” วารสารภูมิศาสตร์ 18, 2 (..2536) : 47-59.
 • ________. “การผลิตแผนที่ 3 มิติด้วยโปรแกรม SURFER.” วารสารภูมิศาสตร์ 18, 3 (กันยายน 2536) : 43-57.

อื่นๆ

 • สมคิด ภูมิโคกรักษ์. “การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์.” ใน เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์, 2537. (อัดสำเนา)
 • ________. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่.” ใน เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตแผนที่ทรวดทรงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, 11-14 กันยายน 2538. (อัดสำเนา)
 • ________. “การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Arc Explorer.” ใน เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Arc Explorer, กรกฎาคม 2543. (อัดสำเนา)
 • ________. “การนำเข้าภาพถ่ายทางอากาศ.” ใน เอกสารการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมชั้นสูงและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2543. (อัดสำเนา)
 • ________. “ระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ GIS” ใน เอกสารการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมขั้นสูงและการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2542. (อัดสำเนา)
 • ________. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของท้องถิ่นโดยใช้ภูมิสารสนเทศ สถาบันราชภัฏอุดรธานี, ... (อัดสำเนา)
 • ________. “การทำแผนที่ 3 มิติด้วยโปรแกรม SURFER (V.2.0).” ใน เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2543. (อัดสำเนา)
 • ________. “การวิเคราะห์ภูมิศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสิ่งแวดล้อมกายภาพ.” ใน เอกสารการประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544. (อัดสำเนา)
 • ________. “การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.” ใน The 8th International Conference on Thai Studies, 2002. (อัดสำเนา)
 • ________. “การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน“. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 พฤษภาคม 2554.