อาจารย์ ดร.สมปรารถนา รัตนกุล

Instructor

SOMPRATANA RATANAKUL, Ph.D.

sompratanarl@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (English Language & Applied Linguistics) The University of Liverpool, UK
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • การสอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสแก่ชาวต่างชาติ
  • ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ)

วิทยานิพนธ์

  • Ratanakul, Sompratana. “An Experimental Study of the Use of the Reciprocal Teaching Technique in Teaching English Reading Comprehension.” M.A. Thesis, (Applied Linguistics), Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, 1998.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์

  • Soranastaporn, Songsri and Sompratana Ratanakul. “The Use of the Reciprocal Technique in Teaching English Reading Comprehension.” SLLT (1999).