การร้องเรียนเรื่องการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะอักษรศาสตร์จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล