สายตรงคณบดี

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ จากทุกท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคณะ
คณะจะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไป และรายงานผลให้ทราบทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้

คณะอักษรศาสตร์จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล