การส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำแนะนำการร้องเรียนการทุจริต

การร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เช่น

  1. ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
  2. ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
  3. ข้อกล่าวหาการกระทำความผิด
  4. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด
  5. ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล (e-mail) ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการติดต่อกลับและยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ และข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

หมายเหตุ

  • เรื่องที่ร้องเรียนต้องมีที่มาและตรวจสอบได้
  • ทุกเรื่องที่ร้องเรียนจะผ่านคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลความจริง
  • คณะอักษรศาสตร์จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล