การวิเคราะห์การเมือง: ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ผู้แต่ง : เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

การวิเคราะห์การเมือง: ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาด้านรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปี และการสอนรายวิชาต่างๆ ทางด้านรัฐศาสตร์ที่ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาประมาณสี่ปี จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับตัวผู้อ่านได้เปิดโลกของการศึกษา การเมือง เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ในการศึกษาสาขาวิชา โดยพยายามให้ภาพกว่าง (ในแง่ความหลากหลายของสาขาวิชานี้ ทั้งปรัชญาการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) และภาพลึก (ในการเจาะลึกบางประเด็นที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ ผ่านการให้ตัวอย่างงานศึกษารายประเด็นที่ในลักษณะของกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง)

ราคา 318 บาท (456 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ