แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจารณ์วรรณคดีในฝรั่งเศส

ผู้แต่ง : อัจฉรา วรรณเชษฐ์

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจารณ์วรรณคดีในฝรั่งเศส มีเนื้อหาครอบคลุมการวิจารณ์วรรณคดีฝรั่งเศสโดยเน้นหนักในเรื่องมโนทัศน์ต่างๆ ที่เป็นฐานความคิดและระเบียบวิธีของการวิจารณ์วรรณคดีฝรั่งเศส ทั้งในด้านปรัชญา ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และประวัติวัฒนธรรมตะวันตก นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้นำเสนอเนื้อหาและแนวคิดสำคัญๆ เื้บื้องต้นที่จำเป็นต่อการทำความรู้จักโลกของการวิจารณ์วรรณคดีในฝรั่งเศส โดยเฉพาะแม่แบบหลักของการศึกษางานวรรณคดีไว้อย่างครบถ้วนด้วย

ราคา 90 บาท (108 หน้า)

หนังสือที่น่าสนใจ