อาจารย์ชุตินันท์ มาลาธรรม

Instructor

CHUTINAN MALATHAM

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)