อาจารย์กัณฑ์อเนก จารุรักษา

Instructor

KAN-ANEK JARURAKSA

k_kan2012@live.com

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)
  • Graduate Diploma in TESOL, Deakin University at Toorak, Melbourne, Australia

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน

วิทยานิพนธ์

Jaruraksa, Kan-Anek. “The Image of Imperialism in Joseph Conrad’s Works.” M.A. Thesis, Faculty of Graduate Studies, Chulalongkorn University. 1990.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิจารณ์ บทวิจารณ์

  • กัณฑ์อเนก จารุรักษา. ผู้แปลคิดให้เล็กลง แล้วลงมือทำซะ. (2559). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
  • ________. (2549) . “Apparitions or no apparitions, that is (not) the question: Another Turn of the Screw.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 28, ฉบับพิเศษ (ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก)  (ธันวาคม): 26-63.
  • ________. (2547). “การเดินทางสู่เงามืดของลัทธิจักรวรรดินิยม.” Scale 2, 6 (มีนาคมเมษายน): 52-57.
  • ________. (2536). “จักรวรรดินิยม: เงามืดในชีวิตและงานประพันธ์ของโจเซฟ คอนราด.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15, 2: 24-41.