สุวัธน์ เรืองศรี

Instructor

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญี่ปุุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)