header-readingthai

ภาควิชาภาษาไทยจัดโครงการการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๗ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับอุดมศึกษา

ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย NEW

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับอุดมศึกษา

สาธิตวิธีปฏิบัติของผู้ประกวดอ่านออกเสียง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักเกณฑ์การสมัครและประกวด

สมัครประกวด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทอ่านออกเสียงรอบคัดเลือก

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ทางอีเมล readingthaicontest@gmail.com