การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนรายวิชา

 1. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว
 2. ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม หรือ คณะเดิม ก่อนเทียบโอน
 3. มีสิทธิ์ขอเทียบโอนได้ ครั้งเดียว ยื่นคำร้องตามเวลาที่คณะฯ กำหนด

2. เกณฑ์การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา จะเป็นไปตามการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ในการพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้กับรายวิชาที่มีในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2564 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์
 2. เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่ำ C หรือ 2.00
 3. รายวิชาและหน่วยกิตที่เทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของหลักสูตร
 4. รายวิชาที่เทียบโอนจะรายงานในใบระเบียนผลการศึกษาเฉพาะรหัสชื่อรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต

และบันทึกสัญลักษณ์ T ในรายวิชาที่ได้รับเทียบโอนโดยไม่นำมาคิดค่าระดับเฉลี่ย เว้นแต่ เป็นกรณีที่นักศึกษาที่ขอเทียบโอนเป็นนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีเช่นนี้ให้นำผลการศึกษาของรายวิชาที่เทียบโอนคำนวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย

ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร

3. เอกสารที่ต้องใช้ในการเทียบโอนรายวิชา

 1. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา  [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ⇓]
 2. แบบระบุรหัสวิชาที่ประสงค์เทียบโอน  [ดาวน์โหลดแบบระบุฯ ⇓]
  ควรศึกษา [รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ⇓]  [หมวดวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ ⇓]  [ข้อบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอน ⇓]  ประกอบ
 3. ใบแสดงผลการศึกษาที่ขอเทียบโอน (Transcript) จากสถานศึกษาเดิม
 4. เอกสารหลักสูตรเดิม ที่มีการลงนามรับรองจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือ หัวหน้างานบริการการศึกษาของสถานศึกษาเดิม โดยเอกสารส่วนนี้ ต้องมีข้อมูลปกหลักสูตรที่ระบุ ปี พ.ศ. และคำอธิบายรายวิชา ที่ระบุหน่วยกิต (จำนวนชั่วโมงบรรยาย-จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ) ชื่อวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 5. สำเนาใบลาออกจากสถาบันการศึกษาเดิม

4. การจัดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567

  • ส่งด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ หรือ
  • ส่งทางไปรษณีย์ EMS มาที่
   นางบุรียา  แตงพันธ์ งานบริการการศึกษา (เอกสารขอเทียบโอนรายวิชา)
   เลขที่ 6 สำนักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ช่องทางส่งทางไปรษณีย์ คณะฯ จะดูจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากพ้นกำหนดแล้วจะไม่สามารถดำเนินการให้ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่งานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 3425 6709

ข่าวอื่นๆ