ml-bg
งานวิจัย

หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
สำหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์และนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่อยู่ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์

2. ขอบเขตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

 1. งานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. งานวิจัยที่เป็นจุลนิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3. การสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนสำหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวนปีงบประมาณละ 15 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี
 2. ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนปีงบประมาณละ 65 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

 

การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย จะแบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้

 • งวดที่ 1 ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เมื่อผู้ได้รับทุนและผู้ให้ทุนได้ลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว
 • งวดที่ 2 ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เมื่อคณะกรรมการได้เห็นชอบรายงานวิจัยหรือรายงานผลงานสร้างสรรค์ และบทความวิจัยหรือสร้างสรรค์แล้ว

4. ขั้นตอนและข้อกำหนดการขอรับทุน

 1. นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ขอรับทุนต้องส่งข้อเสนอโครงการตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด มายังคณะฯ ผ่านหัวหน้าภาควิชา
 2. เมื่อคณะฯ ได้พิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว ผู้ได้รับทุนต้องลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ หลังจากประกาศผลการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาเปิดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ สำหรับรับเงินทุนวิจัย และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องปิดบัญชีธนาคาร และส่งคืนสมุดบัญชี พร้อมส่งคืนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัย
 4. การนับวันดำเนินโครงการให้เริ่มจากวันที่ลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและสิ้นสุดโครงการวิจัยในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา
 5. ผู้ได้รับทุนระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-journal Citation Index (TCI) center หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏรายชื่อในฐานข้อมูลระดับสากลที่สกอ./สกว./สมศ. ยอมรับ ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
 6. ผู้ได้รับทุนระดับปริญญาตรีจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร วิชาการระดับชาติที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-journal Citation Index (TCI) center หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏรายชื่อในฐานข้อมูลระดับสากลที่สกอ. สกว. หรือ กพอ. ยอมรับ หรือตีพิมพ์ ในเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (proceedings) ที่มีหน่วยงานร่วมจัดมากกว่า 1 แห่ง ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย

การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 1. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการวิจัยตามสัญญาฯ แล้ว ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือจุลนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาแก่คณะฯ จำนวน 2 เล่ม และสำเนาข้อมูล ลงเครื่องบันทึกข้อมูลขนาดพกพา (flash drive) หรือส่งทาง E-mail
 2. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ได้รับทุนต้องขอขยายเวลาการดำเนินโครงการต่อคณะฯ ทั้งนี้การขยายเวลาทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน
 3. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับทุนในวารสารหรือเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ รวมทั้งส่วนหน้าปกและกิตติกรรมประกาศของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้ได้รับทุนจะต้องระบุว่า “งานวิจัย/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์นี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. (ปีที่ดำเนินการเสร็จ)”
 4. ผู้ได้รับทุนจะต้องระบุการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในกิตติกรรมประกาศตามสมควร
ดูประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาฯ ได้ที่ https://t.ly/cGB0

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มงานวิจัย