ml-bg
International

International Students (นักศึกษาต่างชาติ)

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ ทั้งแบบระยะสั้นและแบบนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยนักศึกษาเหล่านี้เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอักษรศาสตร์

การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ แบบระยะสั้น

ปัจจุบัน นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่คณะอักษรศาสตร์ มีจำนวน 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ ประเทศญี่ปุ่น
  2. มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
  3. มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้
รูปภาพการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่นักศึกษาต่างชาติ แบบระยะสั้น

การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ แบบนักศึกษาแลกเปลี่ยน

"บทสัมภาษณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยน"

รูปภาพนักศึกษาแลกเปลี่ยน