ml-bg
การจัดการ
ความรู้
ml-bg
การจัดการ
ความรู้
previous arrow
next arrow

1. การจัดการความรู้ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ AUN-QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อพัฒนาหลักสูตร
หมายเหตุ เนื่องด้วยกองประกันคุณภาพการศึกษาขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลภายในเท่านั้น จึงต้อง Log in ด้วย Email account @su.ac.th เพื่อเข้าชม

2. เอกสารประกอบโครงการบรรยาย เรื่อง เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ (วันที่ 11 สิงหาคม 2564 จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)