ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย

Assistant Professor

BARAMEE KHEOVICHAI, Ph.D.

-

วุฒิการศึกษา

Education

2013

Ph.D. English Language and Applied Linguistics, University of Birmingham, UK

2010

Master of Arts in Language Studies, Lancaster University, UK

2007

Bachelor of Arts (First Class Honors) in English, Silpakorn University, Thailand.

Employment History

2015 – 2017

Head of the English Department, Faculty of Arts, Silpakorn University

2013 – present

Lecturer of English, Faculty of Arts, Silpakorn University

Dissertation and Thesis

 • Kheovichai, B. (2014). Marketization in the language of UK university recruitment: A critical discourse analysis and corpus comparison of university and finance industry job advertisements. Unpublished doctoral dissertation, University of Birmingham, UK.
 • Kheovichai, B. (2010). Metaphor in the discourse of business sciences: using semantic annotation software to investigate metaphor in a corpus of business research articles. Unpublished master’s dissertation, Lancaster University, UK.

Areas of Specialization

 • (Critical) Discourse Analysis
 • Corpus Linguistics
 • Metaphor Study
 • Business Discourse

Research Projects

 • Kheovichai, B. (2018). Corpus-based analysis of BE + being + Adjectives in English. Nakhon Pathom: Faculty of Arts, Silpakorn University.
 • สมชาย สำเนียงงาม, กัลยา เทียนวงศ์, วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, สกนธ์ ม่วงสุน, สราวุท ตันณีกุล, รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล, ภูรดา เซี่ยงจ๊ง และบารมี เขียววิชัย. (2559). “การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรเพื่อชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีนครปฐม, ทุนวิจัย วช ผ่าน สกว.
 • Kheovichai, B. (2014). Evaluative language in online product advertising discourse. Nakhon Pathom: Faculty of Arts, Silpakorn University.

Publications

 • Kheovichai, B., Watanabe, M. & Wada, M. (2020). A comparative analysis of metaphors constructing danger and force dynamics in Buddhism discourse. In The European Conference on Arts & Humanities 2020 Official Conference Proceedings (p. 139-152). London, UK.
 • Richardson, P., Pihlaja, S., Nagashima, M., Wada, M., Watanabe, M., & Kheovichai, B. (2020). Blasphemy and persecution : Positioning in an inter-religious discussion. Text & Talk-An Interdisciplinary Journal of Language, Discourse & Communication Studies, 40(1), 75–98.
 • กัญญา คงหมวก และบารมี เขียววิชัย. (2560). ผลการใช้เทคนิคการเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 13 .. 2560 The 13th National Conference “Moving Forward into the Digital Learning and Teaching Era” and the 4th International Conference on Education (ICE 2017) (หน้า 425-435). วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม.
 • นิสา อินทา และบารมี เขียววิชัย. (2560). การพัฒนาแบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิส กรุงเทพมหานคร. ในการประชุมนำเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 13 .. 2560 The 13th National Conference “Moving Forward into the Digital Learning and Teaching Era” and the 4th International Conference on Education (ICE 2017) (หน้า 415-424). วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม.
 • Kheovichai,B. 2017. A Corpus-Based Analysis of BE + Being + Adjective in English from the Appraisal Framework Perspective. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts. 17 (2 May-August): 97 – 132.
 • Kheovichai, B. (2015). Metaphorical scenarios in business science discourse. Iberica. 29: 155-178. (Journal impact factor: 0.31)
 • Kheovichai, B. (2015). Metaphor in business English. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts. 15(1): 93-130.
 • Kheovichai, B. (2015). Discourse analysis and business English. In A. Rogers, H. Syarif, Z. Amri, Rusdi, Hamzah, Refnaldi, & H. Ardi (Eds.), Shaping the New Trends of English Teaching and Studies: Proceedings of the 3rd International Seminar on English Language and Teaching (ISELT – 3) (pp. 3–7). Padang: State University of Padang.
 • Kheovichai, B. (2014). Politeness strategies in criticisms and responses in TESOL Quarterly Forum. rEFLection. 15, (2), 46-63.
 • Kheovichai, B. (2014). Marketisation of university discourse: A corpus comparison of lexical bundles in job advertisements produced by UK universities and businesses. Thoughts. 80-100.
 • Kheovichai, B. (2014). Evaluative language in online advertising discourse. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 7, 1-13.
 • Kheovichai, B. (2014). Marketized university discourse: A synchronic and diachronic comparison of the discursive constructions of employer organizations in academic and business job advertisements. Discourse & Communication, 8 (4), 371-390. (Journal impact factor: 0.595)

Talks and Conference Presentations

21-23 October 2016

A corpus-based analysis of BE + being + adjective: The interplay between grammatical subjects and evaluative meanings’, paper presented at the 3rd Asia Pacific Corpus Linguistics Conference, Beijing, China.

21-24 July 2015

Corpus-based analysis of BE + being + Adjectives in English’, paper presented the Corpus Linguistics 2015 Conference, Lancaster, UK.

15 July 2015

Marketisation of university discourse: A corpus comparison of lexical bundles in job advertisements produced by UK universities and businesses’, paper presented at the Thought Forum, Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand.

26-28 May 2015

Discourse analysis and business English’, paper presented at the 3rd International Seminar on English Language and Teaching (ISELT – 3), Padang, Indonesia.

1 November 2014

Business Discourse: Theories and Applications”, King Mongkut’s University of Techonology Thonburi, Bangkok, Thailand.

23-26 July 2013

Collocation and marketized discourse’ paper presented at the Corpus Linguistics 2013 conference, Lancaster University, UK.

27 September 2012

A critical metaphor analysis of marketized university recruitment discourse’ paper presented at Metaphor in Discourse: (Re)conceptualizing Summer Metaphor Conferences (via teleconferencing), Perm State University, Russia.

10-12 July 2012

Marketization and metaphor in university’s recruitment discourse: a critical cognitive study’ paper presented at the 4th UK Cognitive Linguistics Conference, King’s College London, UK.

4-7 July 2012

Metaphor and marketization of higher education’ paper presented at the 9th Researching and Applying Metaphor (RaAm 9): Metaphor in Mind and Society Conference, Lancaster University, UK (nominated for the best PhD paper and awarded a £160 bursary by the RaAM International Association to attend the conference)

30 March 2012

Lexical bundle analysis and the commercialization of university discourse’ paper presented at the Birmingham English Language Postgraduate Conference, University of Birmingham, UK.

2 March 2012

Lexical bundles, semantic sequences and evaluative meanings: evidence for the commercialization of university’s recruitment discourse’ paper presented at PG Tips seminar, University of Birmingham, UK.

23-24 November 2011

UK university recruitment discourse and marketization’ paper presented at the pre-conference PhD workshop on Corpus, Discourse and Genre studies on Language Change: Work in Progress, Modena, Italy. (Financially supported by CLAVIER and Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

8-10 September 2011

Metaphor in the discourse of business sciences’ paper presented at the Stockholm Metaphor Festival, Department of English, Stockholm University, Stockholm, Sweden.

1-3 September 2011

A corpus-based investigation of metaphor in business science discourse’ paper presented at the BAAL conference, University of West England, Bristol, UK.

12 July 2011

“Marketisation of higher education: a critical comparison of academic and business recruitment advertisements”, poster presentation at Lancaster Postgraduate Conference in Linguistics and Language Teaching, Lancaster University UK.

18 February 2011

Metaphorical Scenarios in Business Science Discourse’ presentation given at the postgraduate seminar, University of Birmingham, UK.

20 January 2011

Guest speaker on the topic ‘Metaphor in the Discourse of business sciences: using semantic annotation software to investigate a corpus of business research articles’ (in Thai) in Semantic Class, Faculty of Arts, Silpakorn University, Thailand.

Attendance at Seminars/Workshops

22 July 2013

The Corpus Linguistics 2013 pre-conference workshop, Lancaster University, UK

4 July 2012

“Corpus Linguistic Methods in Metaphor Analysis” pre-conference tutorial, Lancaster University, UK

24 June 2011

BAAL-CUP seminar titled “Reflection in the round: discourses and practices of reflection in higher education”, Oxford Brookes University, UK

23 June 2011

Corpus Workbench Workshop, the University of Birmingham, UK

13 December 2010

BAAL Corpus SIG Day workshop on the use of Sketch Engine online lexicographical software, Coventry University, UK

18 October 2010

PGT012 Introduction to Learning and Teaching Workshop, the University of Birmingham, UK

13-16 January 2009

A series of 4 special lectures on “Current trends in research on linguistic politeness and English linguistics” by Prof.Geoffrey Leech, Chulalongkorn University, Thailand

9 January 2009

“It is with a trembling hand that I beg to intrude this letter: A Historical Sociolinguistic Study of Politeness and Social Class in Late 18th Century England” a talk given by Asst. Prof. Dr. Krisda Chaemsaithong, Chulalongkorn University, Thailand