ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ

Assistant Professor

CHADAPORN CHANPRASERT, Ph.D.

chada254744@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • 日本慶應義塾大学国文学専攻文学研究科前期博士課程(修士課程)(1994)
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • 日本語 (ภาษาญี่ปุ่น)

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

 • ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ. “ความสนใจในการอ่านหนังสืออนุสรณ์งานศพของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
 • チャダポーン·チャンプラサート。『日本語の他現』 文学研究科前期博士(修士課程)修士論文慶應義塾大学日本、1994

ผลงานวิจัย

บทความวิจัย

 • กนก รุ่งกีรติกุล ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล วันชัย สีลพัทธ์กุล และหทัยวรรณ เจียมกีรติกานนท์. (2561). “ปัจจัยที่มีผลต่อความอยากเรียนของผู้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 2: 63-87. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ. (2015). “Exploring Language Learning Anxiety and Anxiety Reducing Strategies of the First-year Students Taking a Foreign Language Course Exploring Language Learning Anxiety of first-year Students Taking a Japanese Language Course.” Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts, 15, 1 (January-April): 131-156.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

 • ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ. (2557). Learning on the Move: The Use of Mobile Technologies for Language Skill Development. วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 34, 1 (.. – มิ.. 2557): 98-107.
 • ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ.  “หนังสืออนุสรณ์งานศพ.” วารสารบรรณารักษศาสตร์ 11,  2 (กรกฎาคม 2534) : 23-31.
 • チャンプラサート。『日本語の他称表現』The Geibun Kenkyu :Journal of Arts and Letters 第六十四号(1995):319320ページ、慶應義塾大学。