นายสุรชัย ใจดี

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205595

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การให้บริการภายในศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองคณะอักษรศาสตร์
  • งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
  • ระบบเครือข่ายงานสำรวจข้อมูลระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  • งานตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย