ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์

Assistant Professor

TAWAN WANARAT

Wa_tawan@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ..  2550
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..  2545

สาขาวิชาที่สนใจ

 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • แรงงานศึกษา

บทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่

 • ตะวัน  วรรณรัตน์. “ระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบ”.  วารสารวิจัยสังคม  31, 1-2 (มกราคมธันวาคม 2551) : 35-55.
 • ตะวัน วรรณรัตน์และปกรณ์ เลิศเสถียรชัย. “สร้างสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศและความเป็นมนุษย์”. วารสารวิจัยสังคม  31, 1-2 (มกราคมธันวาคม 2551) : 113 – 154.
 • ตะวัน  วรรณรัตน์. “คุณค่าของการทำงาน”. ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา บรรณาธิการ. ด้วยรักเล่มที่ แนวคิดทางการเมืองและสังคม,  309 – 327. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, 2556.
 • ตะวัน วรรณรัตน์. “การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย”. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 34,1 (มกราคมเมษายน 2557) : 137 – 159.

บทความทางวิชาการนำเสนอในเวทีวิชาการ

 • รูปแบบและพัฒนาการของการควบคุมแรงงานโดยฝ่ายทุนในประเทศไทยเสนอในงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (.. 2550)

งานวิจัย

 • สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบคุ้มครองและสร้างความมั่นคงสำหรับแรงงานนอกระบบ, ปี 2550 เสนอต่อกระทรวงแรงงาน
 • สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาคใต้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ, ปี 2551 เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ตะวัน  วรรณรัตน์. เศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย : บทสำรวจสถานะความรู้, ปี .. 2555 เสนอต่อสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ตะวัน  วรรณรัตน์. การศึกษาแรงงานนอกระบบในประเทศไทย,ปี 2557 ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานในลักษณะอื่น

 • ตะวัน  วรรณรัตน์. “ย้อนกลับมาทำความเข้าใจกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ”. มุมมองบ้านสามย่าน กรุงเทพธุรกิจ 26 มี.. 2552.
 • ตะวัน  วรรณรัตน์. “สวัสดิการสังคมของไทยจะไปทางไหน”. มุมมองบ้านสามย่าน  กรุงเทพธุรกิจ 11 มิ.. 2552.
 • ตะวัน  วรรณรัตน์. “เราสอนอะไรเด็กในวันเด็กแห่งชาติ”. มุมามองบ้านสามย่าน กรุงเทพธุรกิจ 13 .. 2554.
 • ตะวัน  วรรณรัตน์. “งานที่มีคุณค่า”. มุมมองบ้านสามย่าน กรุงเทพธุรกิจ 27 .. 2555.
 • ตะวัน  วรรณรัตน์. “กระแสการสร้างมาตรฐานและการประเมินเชิงปริมาณ”. มุมมองบ้านสามย่าน กรุงเทพธุรกิจ 2 .. 2556.