ml-bg
ประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION มีปณิธานสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ Art หมายถึงการส่งเสริมศิลปะ Creativity หมายถึงการยกระดับความคิดสร้างสรรค์ Thainess หมายถึงการสืบสานความเป็นไทยในบริบทแห่งความเปลี่ยนแปลง Innovation หมายถึงการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Opportunity หมายถึงการเปิดโอกาสให้ทุกคนจากทุกความหลากหลาย และ Network หมายถึงการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการอย่างยั่งยืน

โดยมีความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบัน ได้แก่

  1. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
  4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  6. วิทยาลัยนาฏศิลป