ml-bg
ประชุมวิชาการ

โครงการการประชุมวิชาการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน
(One Arts Undergraduate Symposium)

ตามที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการจัดโครงการประชุมทางวิชาการสำหรับนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกัน 7 สถาบัน ซึ่งได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 4 ครั้งนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาหรือการวิจัย ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนิสิต/นักศึกษาต่างสถาบัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1  วันที่ 26 เมษายน 2561 จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครั้งที่ 2  วันที่ 24 เมษายน 2562 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ 3  วันที่ พ.ย. 2562 – ก.ค. 2563 จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครั้งที่ 4  วันที่ 21 เม.ย. 2564 จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและภาคีเครือข่าย 6 สถาบัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย
  3. เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในบรรยากาศที่เป็นทางการ
  4. เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต/นักศึกษาต่างสถาบัน
  5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและ/หรือการวิจัยระหว่างสถาบัน