ml-bg
ประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษามีอยู่หลายด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจประการหลังมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย และเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่แวดวงวิชาการ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยทุกแห่งมีการดำเนินการด้านการวิจัยจำนวนมาก ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะต้องมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ประกอบกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เครือข่ายวิชาการ SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันการศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเครือข่ายวิชาการ SMARTS ได้ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ และการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1-10 ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และใน พ.ศ. 2565 นี้เครือข่ายวิชาการ SMARTS จะดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 11 ขึ้น ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์แก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  3. เพื่อสืบสาน และสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งใน และต่างประเทศ