คณะอักษรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะอักษรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสองปริญญา ของสาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ในฐานะคณะต้นแบบ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://th.kku.ac.th/178530/?fbclid=IwAR3q930cz5BgM1v9To7yUt8aEm4-WWUrhIDzbnicmVSjontpi9Qvlj10hzA

ข่าวอื่นๆ