ml-bg
งานวิจัย

ข้อมูลและหลักฐานงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ และผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา/พัฒนาสังคม เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน KPI บุคลากรของคณะอักษรศาสตร์ และเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับภาควิชา/หมวดวิชาและในระดับคณะวิชา บุคลากรคณะอักษรศาสตร์สามารถยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ

ข้อมูล-หลักฐานงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ถูกแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้

บุคลากร

นักศึกษา

สำเนาเอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อคณะอักษรศาสตร์

งานวิจัยที่ได้รับทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร

 • สำเนาสัญญารับทุนฯ หรือ
 • สำเนาเอกสารที่แสดงว่าได้รับทุน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียด ชื่อผู้วิจัยทุกคน ซื่อโครงการวิจัย ระยะเวลาดำเนินการวิจัย(ระบุวันที่เริ่มต้นวิจัยจนเสร็จสิ้น) ชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนและจำนวนทุนสนับสนุนตลอดโครงการ

 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

 • สำเนาการตีพิมพ์บทความ ประกอบด้วย ปกนอกและปกในของวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์, เนื้อหาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
 •  หากเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ โปรดถ่ายสำเนาเอกสารปกหน้าและปกในของ Proceeding และเนื้อหาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์

 

หมายเหตุ หากชื่อบทความที่ตีพิมพ์ไม่ใช่ชื่อเดียวกับชื่องานวิจัย โปรดระบุชื่องานวิจัยแนบมาด้วย

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาสังคมได้

 • หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ไปใช้ประโยชน์โดยเป็นหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

หมายเหตุ ประเภทของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาสังคมได้ มีดังนี้

 1.  การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสำหรับ SME ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น
 2.  การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น นำผลงานวิจัยไปใช้กำหนดมาตรการ กฏเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 3.  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต เป็นต้น

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ติดอันดับ 1 ใน 10 ระดับประเทศ

 • สำเนาประกาศนียบัตร์ หรือ
 • ภาพถ่ายโล่/ถ้วยรางวัล หรือ
 • ภาพถ่ายการับรางวัล ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ารับรางวัลอะไร เมื่อใด

สามารถยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือส่งสำเนาเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ acserv.arts.su@gmail.com