ml-bg
งานวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอก
กับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund)

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  1. ไม่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการหรือทดลองปฏิบัติงาน
  2. ไม่อยู่ระหว่างการลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การลาไปปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตำราทางวิชาการ การลาศึกษาต่อหรือลาฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. ไม่มีภาระงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนจากคณะ ค้างส่ง ยกเว้นเป็นผู้ร่วมวิจัยของโครงการวิจัยได้ไม่เกิน 1 โครงการ
  4. โครงการที่ขอรับทุนต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอื่นแล้ว
  5. หากมีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ขั้นตอนและข้อกำหนดการขอรับทุน

  1. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการที่ได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกต่อคณะกรรมการ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา
  2. คณะฯ จะพิจารณาการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ โดยวงเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแหล่งทุน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินทุนที่ได้รับ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  3. เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม พร้อมทั้งบทสังเคราะห์งานวิจัยให้แก่คณะกรรมการ มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไม่อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งวดสุดท้ายแก่ผู้ได้รับทุน

การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย

การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเบิกจ่ายเป็นงวดตามที่แหล่งทุนภายนอกกำหนด กรณีที่แหล่งทุนภายนอกไม่ได้กำหนดการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นงวดนั้น คณะฯจะกำหนดงวดการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยตามความเหมาะสม

ดูประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย Matching Fund ได้ที่ https://t.ly/-s0n

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง