ml-bg
งานวิจัย

รางวัลจากการได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเภทของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล

ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น หรือเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุด หรือผลงานที่ได้รับการเชิดชูเกียรติตามที่สถาบันหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ มอบให้

หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุน

  1. รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติระดับชาติ ให้รางวัลเป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท
  2. รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติระดับนานาชาติ ให้รางวัลเป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนเงินรางวัล

  1. ผู้ขอรับทุนสนับสนุนส่งแบบขอรับเงินรางวัลผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการดีเด่นจากหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการได้รับรางวัล โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา/หมวดวิชา
  2. เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ (คณะกรรมการประจำคณะฯ) พิจารณาเห็นชอบให้ได้รับทุนแล้ว คณะฯ จะอนุมัติเงินรางวัลตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได้ที่ https://arts.su.ac.th/ois/wp-content/uploads/forms/r02.docx