ml-bg
งานวิจัย

หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงาน

คุณสมบัติของผู้รับทุนและผลงานที่ขอรับทุน

 1. ผู้รับทุนไม่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการหรือทดลองงาน
 2. ผู้รับทุนไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ หรือลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ยกเว้นการลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
 3. บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องมีชื่อของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ Faculty of Arts, Silpakorn University หรือภาษาอื่น ๆ ที่มีความหมายเดียวกันนี้ปรากฏอยู่ และเป็นบทความที่ตีพิมพ์มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ปรากฏบนหน้าปกของสิ่งตีพิมพ์
 4. บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของผู้ขอรับทุน
 5. บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ที่ผู้ขอรับทุนไม่ได้เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก หรือผู้นิพนธ์หลัก จะได้รับการสนับสนุนเพียงกึ่งหนึ่ง
 6. บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ซึ่งมีผู้นิพนธ์หลายคน สามารถขอรับทุนได้เพียงครั้งเดียว
 7. กรณีเป็นบทความวิจัยที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยที่เคยขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศนี้แล้ว ให้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ พิจารณาว่าเนื้อหาของบทความวิจัยที่เสนอขอรับทุนไม่ซ้ำซ้อนกับบทความที่เคยได้รับการสนับสนุนไปแล้ว

เกณฑ์การจัดสรรเงินทุนการเผยแพร่ผลงาน

 1. บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI) ให้ได้รับเงินรางวัลในอัตราบทความละ 50,000 บาท
 2. บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลอื่นตามเกณฑ์ ก.พ.อ. นอกเหนือจากฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI) ให้ได้รับเงินรางวัล ในอัตราบทความละ 25,000 บาท
 3. บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ACI ให้ได้รับเงินรางวัล ในอัตราบทความละ 8,000 บาท
 4. บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 บทความละ 6,000 บาท หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ตีพิมพ์ ให้ได้รับเงินรางวัล ในอัตราบทความละ 4,000 บาท
 5. บทความวิจัย บทความปริทัศน์ หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) ให้ได้รับเงินรางวัล ในอัตราบทความละ 3,000 บาท หรือระดับชาติ ให้ได้รับเงินรางวัลในอัตราบทความละ 2,000 บาท
 6. ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดของก.พ.อ.และสกอ. ดังนี้
  1. เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงานละ 10,000 บาท
  2. เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงานละ 8,000 บาท
  3. เผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงานละ 6,000 บาท
  4. เผยแพร่ในระดับชาติ ผลงานละ 4,000 บาท
  5. เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด ผลงานละ 2,000 บาท
 7. Book หรือ Book Chapter ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ตีพิมพ์ ให้ได้รับเงินรางวัล ในอัตราผลงานละ 25,000 บาท

ขั้นตอนการขอรับทุนการเผยแพร่ผลงาน

 1. ผู้ขอรับทุนสนับสนุนรางวัลการเผยแพร่ผลงานประเภทบทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) หรือบทความวิชาการ (Academic Article) ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) ให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งแนบสำเนาบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ สำเนาหน้าปกวารสาร/หน้าสารบัญ รายละเอียดของวารสารวิชาการ (ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร, Editorial Board) เอกสารแสดงชื่อฐานข้อมูลสากลระดับนานาชาติที่วารสารวิชาการปรากฏอยู่ หรือหนังสือตอบรับการตีพิมพ์/นำเสนอ หรือกำหนดการที่มีชื่อของผู้ขอรับทุน
 2. ผู้ขอรับทุนสนับสนุนรางวัลการเผยแพร่ผลงานประเภทผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรือจัดการแสดง (performance) ให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งแนบสูจิบัตรหรือสำเนาการจัดนิทรรศการหรือการแสดงผลงานหรือการประกวด หลักฐานของผลงานที่นำไปเผยแพร่ เช่น รูปถ่าย วีดิทัศน์ รูปเล่มผลงาน เอกสารที่แสดงถึงการมีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการหรือแสดงผลงาน หรือการประกวด และมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงาน
 

ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

อ่าน ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://arts.su.ac.th/ois/wp-content/uploads/rules/rs006.pdf

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได้ที่ https://arts.su.ac.th/ois/wp-content/uploads/forms/r01.docx