ml-bg
ชีวิตนักศึกษา

ทุนการศึกษา

มีดังนี้
 1. ทุนการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. กองทุนกู้ยืมพื่อการศึกษา (กยศ.)
 4. ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 5. ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากหน่วยงานภายนอก
 6. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น แบบระยะสั้นและระยะยาว

คณะอักษรศาสตร์จะประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คกลุ่มปิด Arts SU Students ของคณะฯ

สวัสดิการนักศึกษา

ประกันอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาทุกคนทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การพยาบาล

หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดให้มีห้องพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย และมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ห้องพยาบาลทุกวิทยาเขต โดยได้ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น

รางวัลแก่นักศึกษา

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน การได้รับการประกาศเกียรติคุณ การประกวด การแข่งขัน การเสนอผลงาน จากคณะอักษรศาสตร์ แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มีดังนี้

 1. ให้รางวัลแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ละกลุ่มที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการทำความดีหรือได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันในระดับชาติ/นานาชาติ ตามอัตราดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ต้องมีเกียรติบัตรหรือหนังสือรับรองการประกาศเกียรติคุณเป็นหลักฐาน
  1.1 รางวัล 1,000 บาท สำหรับการประกาศเกียรติคุณจากการทำความดีโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
  1.2 รางวัลสมทบ 1,000 บาท สำหรับการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับต่าง ๆ หรือรางวัลชมเชยจากการประกวด/แข่งขันระดับชาติ
  1.3 รางวัลสมทบ 2,000 บาท สำหรับการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด/แข่งขันระดับชาติ
  1.4 รางวัลสมทบ 2,000 บาท สำหรับการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับต่าง ๆ หรือรางวัลชมเชยจากการประกวด/แข่งขันระดับนานาชาติ
  1.5 รางวัลสมทบ 4,000 บาท สำหรับการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด/แข่งขันระดับนานาชาติ
 2. ให้รางวัลและค่าเดินทางแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับคัดเลือกให้ไปเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ/นานาชาติแต่ละเรื่อง ดังนี้
  2.1 รางวัล 500 บาท สำหรับการเสนอผลงานแต่ละเรื่องแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในที่ประชุมระดับชาติภายในประเทศ
  2.2 รางวัล 1,000 บาท สำหรับการเสนอผลงานแต่ละเรื่องแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในที่ประชุมระดับนานาชาติภายในประเทศ
  2.3 รางวัล 3,000 บาท สำหรับการเสนอผลงานแต่ละเรื่องแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในที่ประชุมระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ
  2.4 สนับสนุนค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ๑ เที่ยว เฉพาะเที่ยวไปหรือเที่ยวกลับตามที่จ่ายจริง สำหรับการเสนอผลงานแต่ละเรื่องแบบปากเปล่าในที่ประชุมระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงาน

หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกงานไว้ โดยแยกตามปีการศึกษา ดังนี้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555