ml-bg
ชีวิตนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง คณะอักษรศาสตร์
ที่ตั้ง: ชั้น 4 อาคาร 36 ปี
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
 • บริการพิมพ์งานเอกสารขาว-ดำ และสี
 • บริการเครื่องสแกนเนอร์
 • บริการบันทึก/คัดลอกแผ่นซีดี/ดีวีดี
 • บริการซีดีรอมภาษาต่างๆ ประกอบการเรียน การสอนของคณะฯ
ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ อ.36-302 คณะอักษรศาสตร์
ที่ตั้ง: ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร 36 ปี
 • เป็นห้องสำหรับการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อ.36-303 คณะอักษรศาสตร์
ที่ตั้ง: ห้อง 303 ชั้น 3 อาคาร 36 ปี
 • เป็นห้องสำหรับการเรียนการสอน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้านเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์
ที่ตั้ง: ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารวชิรมงกุฎ
 • นักศึกษาสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาได้
ลานทรงพล คณะอักษรศาสตร์
ที่ตั้ง: อยู่ติดกับอาคารวชิรมงกุฎและลานอาคาร 36 ปี
 • ลานสำหรับให้นักศึกษาและบุคลากรคณะฯ นั่งพักผ่อน หรืออ่านหนังสือ รวมทั้งสามารถขออนุญาตใช้ลานเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ได้
บริการ WI-FI คณะอักษรศาสตร์

ที่ตั้ง:  ที่ใต้อาคาร 50 ปี  อาคาร 36 ปี  และอาคารวชิรมงกุฎ

 • พื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรคณะฯ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สนามฟุตบอล
 • สระว่ายน้ำ
 • โรงฝึกพลศึกษา
 • สนามเทนนิส
 • สนามตะกร้อ
 • สนามบาสเกตบอกกลางแจ้ง
 • สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง
 • สนามแบตมินตัน
 • โต๊ะเทเบิลเทนนิส
 • สนามยูโด
 • สนามยิงปืน
 • ลู่วิ่ง
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ตั้ง: สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

บริการ WI-FI มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมีบริการ WI-FI ทั่วมหาวิทยาลัยศิลปากร
Su.Ed.Fitness Center คณะศึกษาศาสตร์
ที่ตั้ง: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร