ml-bg
ชีวิตนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหอพักสำหรับนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

การเดินทาง

แผนผังรถตู้สาธารณะ หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร