คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

smoArtssu01
นางสาวพรพิชชา จูกุล
นายกสโมสรนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์
smoArtssu02
นายภาณุพงศ์ ถ้ำสุทะ
อุปนายกสโมสรนักศึกษาคณะอักษรศาตร์
smoArtssu03
นางสาวปัณฑารีย์ เดแลง
เหรัญญิก
smoArtssu04
นางสาวปิยาพัชร สุทธิกุลสมบัติ
ประธานฝ่ายวิชาการ
smoArtssu05
นางสาวอารยา เกกินะ
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
smoArtssu06
นายไชโย วิชานำ
ประธานฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
smoArtssu07
นางสาวศุภกานต์ ธนะอุด
ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
smoArtssu08
นายศราวุธ ภูมิแสนโคตร
ประธานฝ่ายจัดหาผลประโยชน์
smoArtssu09
นางสาวนนทิยา พิมพา
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
smoArtssu10
นายทยากร สุสุทธิ
ประธานฝ่ายกิจกรรมสันทนาการ
smoArtssu11
นางสาวกุลนิษฐ์ หาญตระกูล
ประธานฝ่ายชั้นปีที่ 1
smoArtssu12
นางสาวณัฏฐริกา ผันประเสริฐ
ประธานฝ่ายชั้นปีที่ 2
smoArtssu13
นางสาวนีรนารา รัตนภูมิ
ประธานฝ่ายชั้นปีที่ 3
smoArtssu14
นายปฏิภาณ อิ่มสำราญ
ประธานฝ่ายชั้นปีที่ 4
smoArtssu15
นางสาวชรินรัตน์ สวยแสง
เลขานุการ
smoArtssu16
นางสาววีรยา บุญเนือง
ผู้ช่วยเลขานุการ
smoArtssu17
นางสาวทยา ใยวิจิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

smoArtssu04
นางสาวปิยพัชร สุทธิกุลสมบัติ
ประธานอนุกรรมการ
smoArtssu18
นางสาวต้องใจ เวทย์ประสิทธิ์
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

smoArtssu05
นางสาวอารยา เกกินะ
ประธานอนุกรรมการ
smoArtssu19
นายปณิธาน มงคล
อนุกรรมการ
smoArtssu20
นางสาววรรณรดา พลเสน
อนุกรรมการ
smoArtssu21
นางสาวณภัทร ธรรมเนียมมี
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

smoArtssu06
นายไชโย วิชานำ
ประธานอนุกรรมการ
smoArtssu22
นางสาวณัฏฐภิญญาธาร คุมวงศ์วาญ
อนุกรรมการ
smoArtssu23
นางสาวมนต์ปภา เจือทอง
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

smoArtssu07
นางสาวศุภกานต์ ธนะอุด
ประธานอนุกรรมการ
smoArtssu24
นางสาวปวีณา แกะขุนทด
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาผลประโยชน์

smoArtssu08
นายศราวุธ ภูมิแสนโคตร
ประธานอนุกรรมการ
smoArtssu25
นางสาวพิมพ์ลภัส อนันตวิริยะ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

smoArtssu09
นางสาวนนทิยา พิมพา
ประธานอนุกรรมการ
smoArtssu26
นางสาวชญานนท์ ภิรมณ์เอม
อนุกรรมการ
smoArtssu27
นางสาวกมลสิริ ดวงมณี
อนุกรรมการ
smoArtssu28
นางสาวสุจิตรา คงคำ
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมสันทนาการ

smoArtssu10
นายทยากร สุสุทธิ
ประธานอนุกรรมการ
smoArtssu29
นางสาวชลธิชา ศรีสุข
อนุกรรมการ
smoArtssu30
นางสาวฑิตยา คำแป้น
อนุกรรมการ
smoArtssu31
นางสาวจิตราภรณ์ อนุศรี
อนุกรรมการ
smoArtssu32
นางสาวพจนารถ โชติรัตน์
อนุกรรมการ
smoArtssu33
นางสาวภัคมณฑน์ สีรุด
อนุกรรมการ
smoArtssu34
นางสาวญาดานัยน์ ชูช่วย
อนุกรรมการ
smoArtssu35
นางสาวปาลิดา ช่ำชอง
อนุกรรมการ
smoArtssu36
นางสาวพรชนิตว์ เนื่องนัยสา
อนุกรรมการ
smoArtssu37
นายวัจน์กร จันทร์ดา
อนุกรรมการ
smoArtssu38
นางสาวอภิชญา นากสุก
อนุกรรมการ