ml-bg
เกี่ยวกับคณะ
ml-bg
เกี่ยวกับคณะ
previous arrow
next arrow

ประวัติคณะ

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ.ศ.2486 ในระยะแรกได้มีการจัดตั้งคณะวิชาทางด้านศิลปะและโบราณคดีรวมทั้งสิ้น 4 คณะ ณ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร  ต่อมาเมื่อผู้แทนขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมต่อของสหประชาชาติได้ให้คำแนะนำในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้มีลักษณะสอดคล้องกับหลักการสากล คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขยายการศึกษาวิชาต่างๆโดยไม่จำกัดเฉพาะศิลปะและโบราณคดีเท่านั้น

ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ขึ้นเป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 และเป็นคณะวิชาแรกของวิทยาเขตแห่งใหม่ คือ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ จังหวัดนครปฐม โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 และคณะอักษรศาสตร์ได้ถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาคณะฯ ตลอดมา
 

ปรัชญา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ แสงแห่งปัญญาแก่มนุษยชาติ  ให้ตระหนักในรากเหง้าและแก่นแท้แห่งตัวตนและสังคม   บังเกิดจิตวิญญานอันเป็นอิสระ  และเป็นไทจากอวิชชาทั้งปวง

ปณิธาน

คณะอักษรศาสตร์มุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล สร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ และศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แสวงหาพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญา อีกทั้งเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลัก (core competencies) ของสถาบัน

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

พันธกิจ

 1. Advancing mastery skills through cross-disciplinary arts, multicultural and global perspective
  ยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ด้านอักษรศาสตร์ผ่านมุมมองเชิงพหุวัฒนธรรมและโลกทัศน์ระดับสากล
 2. Developing solutions to multidisciplinary issues through knowledge base and collaborative networks
  พัฒนาหาคำตอบของโจทย์เชิงสรรพวิทยา ด้วยองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือ
 3. Supporting communities through arts and culture led to sustainable local economy
  สนับสนุนชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านอักษรศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน

สมรรถนะหลักของสถาบัน

 1. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะพิเศษของผู้เรียน
 2. การวิจัยเชิงองค์รวม (Holistic Research) และบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและชุมชน
 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ค่านิยม

Be Arts, be the MASTER of your passion
อักษรศาสตร์ เป็นเลิศตามปรารถนา

M : Multidisciplinarityการบูรณาการสรรพวิทยา
A : Allianceการมีส่วนร่วม
S : System perspectiveการมองเชิงระบบ
T : Trustการเชื่อมั่น เชื่อใจ
E : Excellenceการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
R : Resilienceการปรับตัวได้

วัฒนธรรมองค์กร

“ครอบครัวอักษรฯ บ้านสีฟ้า”

มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่ทำให้แก่กันได้ เพื่อให้งานในหน้าที่ทั้งของตน ของเพื่อนร่วมงาน และของส่วนรวมบรรลุผลตามเป้าหมาย มีความสำเร็จร่วมกัน

สีประจำคณะ

สีน้ำไหล คือสีฟ้าอ่อนอมเขียว เปรียบเหมือนสีของสายน้ำที่สะท้อนท้องฟ้า

สีน้ำไหล ซึ่งเป็นสีประจำคณะอักษรศาสตร์ จึงสื่อความหมายที่ผนวกด้วยคุณสมบัติของท้องฟ้าและสายน้ำ  อันได้แก่
ความแจ่มใส  ความสง่างาม  ความยิ่งใหญ่ และความมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  เช่นเดียวกับท้องฟ้า
ความสะอาด  ความสดชื่น  ความไม่หยุดนิ่ง ความถ่อมตน  และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  เช่นเดียวกับสายน้ำ

สีน้ำไหล จึงมิได้เป็นเพียงสัญลักษณ์  แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างปรัชญาและปณิธานของคณะอักษรศาสตร์อีกด้วย

รหัสสี : #7cc4cb
ระบบสีเพื่อการพิมพ์ CMYK : C50 M5 Y20 K0
ระบบ RGB : R124, G196, B203

เพลงประจำคณะ

เพลง "ดาวอักษร"

มองดาราดาดาษนภา เรียงรายมากมายเหลือคณา ดาวหนึ่งช่างงามเหนือดาวใด
แสงแวววามงามจับฤทัย เทวีแห่งดาวหรือไร จึงได้เด่นเป็นขวัญดารา
ชนนิยมชมชื่นขวัญตา ดาวอักษรศาสตร์โสภา ทรงค่าด้วยคุณความดีงาม
ดาวอักษรเคียงคู่ฟ้าศิลปากร เธอคงได้พรเทพองค์ใดในสวรรค์
แสงเรืองรองเพ็ญผ่องพระจันทร์ ยังเลือนหมดสิ้นแสงพลัน พ่ายดาวอักษร

อัตลักษณ์ของนักศึกษาอักษรศาสตร์

"มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา"

Motto คณะ

"Arts is life wisdom"