ml-bg
ภาควิชา
นาฏยสังคีต

ประวัติภาควิชานาฏยสังคีต

ภาควิชานาฎยสังคีตเริ่มเปิดสอนพร้อมกับการก่อตั้งคณะอักษรศาสตร์ โดยเปิดเป็นสาขาวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนในระดับต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ต่อมาได้ขยายเป็นหมวดวิชาชื่อว่า “หมวดวิชานาฏศาสตร์ และนาฎยสังคีต ” แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 สาขาวิชาด้วยกันคือ สาขานาฎศาสตร์ (ศิลปะการละคร) และสาขาสังคีตศิลป์  โดยได้เปิดสอนสาขานาฎศาสตร์เป็นวิชาโทในปีการศึกษา 2514  และมีนักศึกษาวิชาโทนาฎศาสตร์เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2515  จำนวน 6 คน

ต่อมาในปีการศึกษา 2526 ได้เริ่มขยายงานของหมวดวิชาขึ้นเป็นภาควิชามีชื่อว่า “ภาควิชานาฎยสังคีต ” เปิดสอนสาขานาฎศาสตร์ (ศิลปะการละคร) เป็นวิชาเอก และสาขาสังคีตศิลป์เป็นวิชาโท  โครงการขยายภาควิชาและหลักสูตรดังกล่าวได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 2  มิถุนายน 2527  และเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกในปีการศึกษา 2528  มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกนาฎศาสตร์ (ศิลปะการละคร) เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2529

ในการปรับปรุงหลักสูตรคณะอักษรศาสตร์ปีการศึกษา  2536  ภาควิชานาฎยสังคีตได้ขยายงานการสอนโดยเปิดสอนสาขาสังคีตศิลป์เป็นวิชาเอกเพิ่มเติม  ปัจจุบันภาควิชานาฎยสังคีตเปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขานาฎยสังคีต  (สาขาวิชาเอกการละคร และ สาขาวิชาเอกสังคีตศิลป์ไทย)  โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศิลปะการละคร/ดนตรีไทยในฐานะศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสังคม  สิ่งแวดล้อม และชีวิตมนุษย์  อีกทั้งยังมุ่งที่จะสร้างดุลยภาพแห่งชีวิตให้เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ  และเพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย

ปณิธานของภาควิชา

“ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการในทางศิลปะ ทั้งศิลปะการละคร และดนตรีไทย”

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะที่สามารถสื่อความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีความดีความงาม อันจะเป็นการส่งเสริมรสนิยมและสร้างประเพณีนิยมละครและดนตรีขึ้นในสังคมไทย
  2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ และความเข้าใจศิลปะการละคร และดนตรี จนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้
  3. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพทางด้านศิลปะการละครและคนตรีไทย โดยตรง หรือสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อใช้ส่งเสริมการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
  4. เพื่อสร้างแนวทางในการเข้าใจชีวิตให้แก่บัณฑิต