ml-bg
ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์

ประวัติภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 โดยกำหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไปของคณะอักษรศาสตร์  ต่อมาในปีการศึกษา 2520 ได้เปิดเป็นวิชาโท มีฐานะเป็นหมวดวิชา และในปลายปี พ.ศ.2524 ได้ขยายงานจากหมวดวิชา เป็นภาควิชา ใช้ชื่อว่า “ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์” โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 และเปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเอก-โท บรรณรักษศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2526 เป็นต้นมา

ปัจจุบันภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรจาก “สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์” เป็น “สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์” โดยเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2545

ปรัชญาภาควิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งหมายให้เกิดภูมิปัญญา ตระหนักถึงรากเหง้าและแก่นแท้ของตัวตนและสังคม บังเกิดจิตวิญญาณอันเป็นอิสระและเป็นไทจากอวิชชาทั้งปวง

ปณิธานภาควิชา

สร้างบัณฑิตให้เป็นนักสารสนเทศที่ใฝ่รู้ มีศาสตร์และศิลป์ในการให้บริการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และการจัดการของศูนย์บริการสารสนเทศในฐานะที่เป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นแหล่งเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในศูนย์บริการสารสนเทศทุกประเภท
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ