ml-bg
ภาควิชา
ปรัชญา

ประวัติภาควิชาปรัชญา

ในปีการศึกษา 2514 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มมีการสอนวิชาปรัชญาและวิชาศาสนาเป็นวิชาบังคับ 2 รายวิชา ต่อมาในปีการศึกษา 2516 ได้จัดตั้งหมวดวิชาปรัชญาและศาสนาขึ้น เพื่อรับผิดชอบการสอนวิชาปรัชญาและศาสนา และกำหนดให้รายวิชาความรู้เรื่องปรัชญาทั่วไป และรายวิชาความรู้เรื่องศาสนาทั่วไปเป็นรายวิชาบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ในปีการศึกษา 2521


          หมวดวิชาปรัชญาและศาสนาได้เปิดสอนรายวิชาปรัชญาจำนวนหลายรายวิชาเป็นวิชา เลือกเสรีสำหรับนักศึกษาทุกคณะในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในปีการศึกษา 2529 หมวดวิชาปรัชญาและศาสนาได้เปิดสอนวิชาปรัชญาเป็นวิชาโทตามหลักสูตรปริญญา อักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2527 ปีพ.ศ. 2533 หมวดวิชาปรัชญาและศาสนาได้เสนอโครงการจัดการจัดตั้งภาควิชาปรัชญา (Department of Philosophy) ต่อทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้ตั้งภาควิชาปรัชญาในปี พ.ศ. 2534 และได้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเอกปรัชญามาแล้ว 5 รุ่น ตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2536


          ในปี พ.ศ. 2544 คณะอักษรศาสตร์มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิชาทั้งหมด ภาควิชาปรัชญาได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2545) โดยใช้หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2536 เป็นพื้นฐานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเริ่มใช้หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 นี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา ภาควิชาเริ่มดำเนินการรับนักศึกษาโควตาพิเศษสาขาวิชาปรัชญามาตั้งแต่ปีการ ศึกษา 2546

ปรัชญา ปณิธาน

ปรัชญา : ยึดตามปรัชญาของคณะอักษรศาสตร์เป็นหลัก
ปณิธาน : ยึดตามปณิธานของของคณะอักษรศาสตร์เป็นหลัก
เน้น : การศึกษาปรัชญาที่เป็นสากล บนพื้นฐานของสังคมไทย เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ มีความคิดเชิงวิพากษ์ รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความเห็นที่แตกต่าง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางปรัชญา โดยเป็นผู้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น และรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นกลาง
  2. เพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางปรัชญาซึ่งเป็นความคิดพื้นฐานที่จะช่วยให้เข้าใจวิชาการสาขาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
  3. เพื่อขยายงานด้านการเรียนการสอนปรัชญาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการทางวิชาการด้านปรัชญาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยและต่อสังคม
  4.  ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ และความเข้าใจศิลปะการละคร และดนตรี จนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้
  5. ผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพทางด้านศิลปะการละครและคนตรีไทย โดยตรง หรือสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้เพื่อใช้ส่งเสริมการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
  6. เพื่อสร้างแนวทางในการเข้าใจชีวิตให้แก่บัณฑิต

สถานที่ตั้งภาควิชาปรัชญา

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ตั้งอยู่ชั้น 1 ห้อง 3106 ตึกอักษรศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-255096 -7 ต่อ 23300-3

เบอร์โทรศัพท์ภายในอาจารย์ภาควิชาปรัชญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน23300
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์23300
อาจารย์ศากุน ภักดีคำ23302
อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง23303
อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ23303