ml-bg
ภาควิชา
ภาษาปัจจุบันตะวันออก

ประวัติภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก

 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2538 โดยรวมสาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาอาหรับเข้าด้วยกัน
          ภาควิชาฯ ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
          ในปีการศึกษา 2540 เปิดสอนหลักสูตรวิชาเอก-โทภาษาญี่ปุ่น
          ในปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรวิชาโทภาษาอาหรับ
          ในปีการศึกษา 2542 เปิดสอนหลักสูตรวิชาเอก-โทภาษาจีน
          ในปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสูตรวิชาเอก-โทภาษาเกาหลี
          นอกจากนี้ ยังเปิดรายวิชาภาษาฟาร์ซี และภาษาเขมรเป็นรายวิชาเลือกเสรี และรายวิชาภาษาฟาร์ซีเป็นรายวิชาระดับต้นของคณะอักษรศาสตร์อีกด้วย
        ในปีการศึกษา 2554 ปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาเอเชียตะวันออก มีวิชาเอก 3 สาขาวิชา คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี และวิชาโท 4 รายวิชา คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ

ต่อมาในปีการศึกษา 2526 ได้เริ่มขยายงานของหมวดวิชาขึ้นเป็นภาควิชามีชื่อว่า “ภาควิชานาฎยสังคีต ” เปิดสอนสาขานาฎศาสตร์ (ศิลปะการละคร) เป็นวิชาเอก และสาขาสังคีตศิลป์เป็นวิชาโท  โครงการขยายภาควิชาและหลักสูตรดังกล่าวได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 2  มิถุนายน 2527  และเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกในปีการศึกษา 2528  มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกนาฎศาสตร์ (ศิลปะการละคร) เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2529

ในการปรับปรุงหลักสูตรคณะอักษรศาสตร์ปีการศึกษา  2536  ภาควิชานาฎยสังคีตได้ขยายงานการสอนโดยเปิดสอนสาขาสังคีตศิลป์เป็นวิชาเอกเพิ่มเติม  ปัจจุบันภาควิชานาฎยสังคีตเปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขานาฎยสังคีต  (สาขานาฏศาสตร์ และสาขาสังคีตศิลป์)  โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศิลปะการละคร/ดนตรีไทยในฐานะศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสังคม  สิ่งแวดล้อม และชีวิตมนุษย์  อีกทั้งยังมุ่งที่จะสร้างดุลยภาพแห่งชีวิตให้เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ  และเพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย

ปรัชญา

บัณฑิตภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเป็นผู้ใฝ่รู้ มีความรู้และทักษะในการสื่อสาร รู้จักเข้าใจผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อสังคมและโลก และนำความรู้ไปช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ปรัชญา

  1. มุ่งให้บัณฑิตรอบรู้ศิลปวิทยา มีความคิดสร้างสรรค์อย่างผู้มีภูมิปัญญาและทรงคุณธรรม
  2. มุ่งความเป็นสากล

วิสัยทัศน์

เอเชียตะวันออกประกอบด้วยประเทศที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ การศึกษาและทำความเข้าใจภาษา สังคม และวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มนี้ จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาประเทศชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย