ml-bg
ภาควิชา
ภาษาฝรั่งเศส

ประวัติภาควิชาภาษาฝรั่งเศส

 การจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้เริ่มต้นมาพร้อมกับการเปิดการศึกษาในคณะอักษรศาสตร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2511 ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตฉบับแรก ได้กำหนดให้ภาษาฝรั่งเศสมีสถานภาพเป็นภาษาต่างประเทศบังคับเลือกภาษาที่สอง (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาต่างประเทศบังคับ) เช่นเดียวกับภาษาเยอรมัน และภาษาบาลี โดยมีแผนการสอนตลอด 4 ปีการศึกษา คือระดับต้นสำหรับชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 และในระดับปลาย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาโทในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 และได้เริ่มเปิดสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกเป็นครั้งแรก ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2517 และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2536 ได้กำหนดให้วิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาบังคับเลือก มีสถานภาพเทียบเท่ากับภาษาต่างประเทศอื่นๆ


          ต่อมาในปีพ.ศ.2535 ภาควิชาฯได้รับอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาฝรั่งเศสศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา 2536 ได้เปิดสอนปริญญาโททางด้านวรรณคดีฝรั่งเศสเป็นปีแรกตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 7 ในปีการศึกษา 2538 และ 2539 ได้เปิดสอนกลุ่มวิชาฝรั่งเศส-ไทยศึกษา  ในปีการศึกษา 2540 และ 2541 เปิดสอนกลุ่มวิชาวรรณคดีและกลุ่มวิชาฝรั่งเศส-ไทยศึกษา ในปีการศึกษา 2545 ภาควิชาฯเปิดสอนปริญญาโทสาขาฝรั่งเศสศึกษากลุ่มวิชา ภาษาศาสตร์  ทั้งนี้สามารถผลิตมหาบัณฑิตสาขาฝรั่งเศสศึกษาไปแล้วจำนวนหนึ่ง


          นอกจากนี้ภาควิชาฯได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยฝรั่งเศส-ไทยศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท  ศูนย์ฯนี้เอื้อประโยชน์ต่อการค้นคว้าแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการให้แก่นักวิจัยและผู้สนใจศึกษาค้นคว้าทางด้านฝรั่งเศส-ไทยศึกษาและกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

 

ต่อมาในปีการศึกษา 2526 ได้เริ่มขยายงานของหมวดวิชาขึ้นเป็นภาควิชามีชื่อว่า “ภาควิชานาฎยสังคีต ” เปิดสอนสาขานาฎศาสตร์ (ศิลปะการละคร) เป็นวิชาเอก และสาขาสังคีตศิลป์เป็นวิชาโท  โครงการขยายภาควิชาและหลักสูตรดังกล่าวได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 2  มิถุนายน 2527  และเปิดรับนักศึกษาวิชาเอกในปีการศึกษา 2528  มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอกนาฎศาสตร์ (ศิลปะการละคร) เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2529

ในการปรับปรุงหลักสูตรคณะอักษรศาสตร์ปีการศึกษา  2536  ภาควิชานาฎยสังคีตได้ขยายงานการสอนโดยเปิดสอนสาขาสังคีตศิลป์เป็นวิชาเอกเพิ่มเติม  ปัจจุบันภาควิชานาฎยสังคีตเปิดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขานาฎยสังคีต  (สาขานาฏศาสตร์ และสาขาสังคีตศิลป์)  โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงศิลปะการละคร/ดนตรีไทยในฐานะศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสังคม  สิ่งแวดล้อม และชีวิตมนุษย์  อีกทั้งยังมุ่งที่จะสร้างดุลยภาพแห่งชีวิตให้เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ  และเพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย

ปรัชญา

ภาษาฝรั่งเศสคือภาษาแห่งการสื่อสารที่เป็นสากล ทำให้เข้าถึงความรู้ ความคิด สุนทรียะและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ทั้งเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

ปณิธานของภาควิชา

สร้างบัณฑิตให้เป็นนักอักษรศาสตร์ที่ใฝ่รู้ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและมีทักษะในการสื่อสาร และมีทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีทักษะในการใช้ภาษาฝรั่งเศส  ทั้งด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการ  พัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษา  วรรณคดีและศิลปวัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส  สำหรับเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาขั้นสูงต่อไป
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำหลักการและความคิดเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ของตนไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม