ml-bg
ภาควิชา
ภาษาอังกฤษ

ประวัติภาควิชาภาษาอังกฤษ

          ภาควิชาภาษาอังกฤษได้เริ่มเปิดสอนพร้อมกับการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2511 ในปีพ.ศ. 2515 มีนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกและวิชาโทจบการศึกษาเป็นรุ่นแรก ภาควิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิิตทางวิชาเอกและวิชาโทมาแล้วจำนวน 37 รุ่น จำนวน 7,000 คน หัวหน้าภาคณ ท่านแรกคือ ศาสตราจารย์ มล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ปรัชญาภาควิชา

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ แสงแห่งปัญญาแก่มนุษยชาติให้ตระหนักในรากเหง้า และแก่นแท้แห่งตัวตนและสังคม บังเกิดจิตวิญญานอันเป็นอิสระ และเป็นไทจากอวิชชาทั้งปวง

วิสัยทัศน์ภาควิชา

        สร้างสรรค์บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว และสังคม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำองค์ความรู้ที่สั่งสมมาบูรณาการกับศาสตร์แขนงต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจภาษาศาสตร์และวรรณคดีภาษาอังกฤษ สามารถตีความและวิจารณ์ได้ตลอดจนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับสังคมและวัฒนธรรม
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของภาษาอังกฤษ
  4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ และเป็นเครื่องมือในการประกอบวิชาชีพ