ml-bg
ภาควิชา
ภาษาไทย

ประวัติภาควิชาภาษาไทย

ปรัชญาภาควิชา

 ภาษาและวรรณคดีไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่จะทำให้เข้าใจอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในชาติ

ปรัชญาภาควิชา

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ สั่งสม และสืบสานภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์ภาควิชา

สร้างองค์ความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทยที่เป็นเลิศ รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
  2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านภาษาและวรรณคดีไทย รวมทั้งภาษาถิ่นวรรณกรรมคติชนวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3. เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ภาษาและวรรณคดีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ