ml-bg
ภาควิชา
ภูมิศาสตร์

ประวัติภาควิชาภูมิศาสตร์

        ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนวิชาภูมิศาสตร์ในคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งแต่ปี 2511 เป็นต้นมา โดยเปิดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรระดับวิชาโทภูมิศาสตร์ นักศึกษารุ่นแรกจบหลักสูตรวิชาโทภูมิศาสตร์ในปีการศึกษา 2514  และในการปีการศึกษา 2514 ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้ขยายหลักสูตรจากการเลือกศึกษาเฉพาะวิชาโทภูมิศาสตร์  เป็นการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเลือกวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาเอกและวิชาโท  สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภูมิศาสตร์รุ่นแรกจบการศึกษาในปีการศึกษา 2517วิชาเอกหรือวิชาโทก็ได้มีการสอนเรื่อยมาจนปัจจุบัน ต่อจากนั้นหลักสูตร


          ในปีการศึกษา 2537  ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  สาขาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม และเปิดสอนจนถึงปัจจุบัน


          ในด้านการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภูมิศาสตร์นั้น  ภาควิชา ฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรหลายครั้งตั้งแต่พ.ศ. 2518  พ.ศ. 2536 และพ.ศ. 2545  ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี

ปรัชญา ปณิธาน

  1. มุ่งให้บัณฑิตรอบรู้ในศิลปวิทยา มีความคิดสร้างสรรค์อย่างผู้มีภูมิปัญญาและทรงคุณธรรม
  2. มุ่งความเป็นสากล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วไปในวิชาภูมิศาสตร์ทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และสังคม อันเป็นความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ชั้นสูงและสาขาวิชาอื่น
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาภูมิศาสตร์สาขาต่างๆ ทั้งในด้านความรู้และความเข้าใจแนวความคิดทฤษฎีเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ทางภูมิศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความชำนาญที่สอดคล้องกับกาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กลยุทธ์ของภาควิชา

          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับ
ผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
          กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัยพื้นฐาน ประยุกต์ เชิงสร้างสรรค์ ทางด้านสังคมศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อให้ภาควิชาภูมิศาสตร์เป็นแหล่งความรู้ของสังคมและประเทศชาติ
          กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นพันธกิจของภาควิชาภมิศาสตร์
          กลยุทธ์ที่ 4 ให้บริการทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เพื่อความเข้มแข็งและเพิ่มคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
          กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน สร้างสรรค์ สนับสนุน บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและการเพิ่มมูลค่า

ที่ตั้งภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

Location

Geography Department, Faculty of Arts, Silpakorn University: Sanamchandra Palace Campus, Nakornpatom 73000, Thailand