ml-bg
ภาควิชา
สังคมศาสตร์

ผลงานนักศึกษาตามหลักสูตร 2545

ผลงานนักศึกษาตามหลักสูตร 2545 แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

สารนิพนธ์ของนักศึกษา (การศึกษาภาคสนามตามหลักสูตรสังคมศาสตร์การพัฒนา)

  1. งานวิจัย 3 เรื่องจากการศึกษาภาคสนาม ณ บ้านเขาเหล็ก ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  (นำเสนอในเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
  2. บันทึกวิจัย จากงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบำบัดน้ำทิ้งที่เหมาะสมของครัวเรือน กรณีศึกษาคลองดำเนินสะดวก”

ผลงานวิจัยของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และศึกษาวิจัยชุมชน

  1. พระปฐมเจดีย์มีเรื่องเล่า
  2. นอกรั้วมหาวิทยาลัย
  3. ตลาดสามชุก
  4. รูปแบบการเกษตรของชาวคลองจินดาที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
    • รายงานวิจัย  (ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2554)
  5. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสู่สาธารณะของนักศึกษาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนา ชั้นปีที่ 4