ml-bg
สำนักงาน
คณบดี

ประวัติสำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์

     สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ และในปี พ.ศ.2531 โดยในครั้งนั้น เรียกว่า สำนักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร์ เป็น 3 งาน คือ

 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานคลังและพัสดุ
 3. งานบริการการศึกษา

 

     ต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับภารกิจ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ.2551 จึงเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานในกำกับสำนักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร์ เป็น 5 งาน ดังนี้

 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานคลังและพัสดุ
 3. งานบริการการศึกษา
 4. งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
 5. งานบริการวิชาการและวิจัย

 

     ปัจจุบัน การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ของปี พ.ศ.2561 และ 2562 โดยกำหนดให้มี 4 งาน และ 1 ศูนย์ ดังนี้

 1. งานบริหารและธุรการ
 2. งานคลังและพัสดุ
 3. งานบริการการศึกษา
 4. งานบริการวิชาการและเทคโนโลยี
 5. ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์