หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. ภาคปกติ

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต มีทั้งหมด 10 หลักสูตร
ค่าใช้จ่ายการศึกษา : ประมาณ 15,000 บาท ต่อภาคการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ดูได้ที่

รายละเอียดหลักสูตร

2. โครงการพิเศษ

มี 2 สาขาวิชา ดังนี้

2.1 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา
จุดเด่นของหลักสูตรเอเชียศึกษา
บูรณาการความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิภาคเอเชียเข้าด้วยกัน พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเอเชีย (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทัศนคติที่ดี วิจารณญาณ ทักษะการวิจัย และมีความคิดสร้างสรรค์
รูปแบบของหลักสูตร

แบบที่ 1 หลักสูตรเอเชียศึกษา เรียนที่คณะอักษรศาสตร์ 4 ปี
แบบที่ 2 หลักสูตรเอเชียศึกษา แบบ 7+1 นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรเอเชียศึกษา แบบ 7+1 จะเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ 7 ภาคการศึกษา และเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่คณะฯ กำหนด 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตรเอเชียศึกษาแบบ 7+1 เองทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ประมาณ 29,000 บาท ต่อภาคการศึกษา  สำหรับหลักสูตรเอเชียศึกษา แบบ 7+1 จะมีค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพิ่มเข้ามาด้วย   

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2559

การปรับแก้หลักสูตร ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงรายวิชาและข้อกำหนด)

ปี พ.ศ. 2554

เพจหลักสูตรเอเชียศึกษา
2.2 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา

เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการที่ตอบสนองต่อทิศทางการศึกษาของไทย ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้เชิงบูรณาการเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายและสามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ อีกทั้งตอบสนองต่อแนวโน้มทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทโลกด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรป อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตของปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม

ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ประมาณ 29,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

ปี พ.ศ. 2566