หลักสูตรระดับปริญญาเอก

คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร พ.ศ. 2566

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตร พ.ศ. 2561

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครสอบ ดูได้ที่