หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร พ.ศ. 2566

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ

หลักสูตร พ.ศ. 2561

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ

กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครสอบ ดูได้ที่