หลักสูตรระดับปริญญาโท

คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้
หลักสูตร พ.ศ. 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

หลักสูตร พ.ศ. 2566

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ

หลักสูตร พ.ศ. 2561

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ

กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครสอบ ดูได้ที่