โครงการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” สำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมปฐมเจติยา คณะอักษรศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

ข่าวอื่นๆ